ПРИЙНЯТИЙ

 13  сесією сільської  ради  23 скликання

від «17» липня 2000 р.

 

 

                      затверджено

рішенням 12 сесії 7 скликання сільської  ради

від «01 » листопада 2016 р. № 88

 

 

        

 

 

 

 

 

СТАТУТ

територіальної громади

села Колюхів

               Тиврівського  району

Вінницької області

                                 (нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            с.Колюхів

 

 

                                                2016р.

ПРЕАМБУЛА

ЦейСтатутвідповіднодоКонституціїУкраїни, ЗаконуУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні», іншихзаконівУкраїни, закріплюєсистемусамоврядуванняселаКолюхів  Тиврівського  районуВінницькоїобласті(далі–сільськоїтериторіальноїгромади, СТГ), формитапорядокздійсненнямісцевогосамоврядуваннянаїїтериторії,обумовленіісторичними, географічними, національно-культурними, соціально-економічнимитаіншимиособливостями, встановлюєрегламентніправилаі процедуриреалізаціїфункційіповноваженьорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядування, створеннятадіяльностіорганівсамоорганізаціїнаселення, атакожмеханізмиреалізаціїчленамиСТГсвогоправанаучастьумісцевомусамоврядуванні.

МісцевесамоврядуваннявСТГ– цевизнанетагарантованедержавоюправоіреальназдатністьСТГсамостійноабопідвідповідальністьорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядуваннявирішуватипитаннямісцевогозначеннявмежахКонституціїтазаконівУкраїни.

Громадаєосновнимносіємфункційіповноваженьмісцевогосамоврядування, якіздійснюютьсянеюякбезпосередньо, такічерезсільськураду(далі–Раду), їївиконавчіоргани, органисамоорганізаціїнаселення, зметоюзадоволеннясоціально-економічних, культурних, побутовихтаіншихпотребчленівСТГузгодженозінтересамидержави.

ЧленамиСТГєгромадяниУкраїни, якіпостійнопроживаютьумежахТериторіальноїгромади, атакожіншіособи, якіпроживаютьнаційтериторіїікористуютьсявиборчимправомнамісцевихвиборах, таїхнідіти.

РОЗДІЛ І

Глава 1.1.Загальна характеристика сільськоїтериторіальноїгромади,СТГ

Стаття1.1.1. СТГєсамостійноюадміністративно-територіальноюодиницеюускладіТиврівськогорайонуВінницької  області.

Стаття1.1.2. ДоскладуСТГвходять такі населені пункти: с.Колюхів, с.Канава, с.Соколинці .

Стаття1.1.3.РозпорядженняземлеювмежахСТГздійснюєсільська  радапридотриманніправвласниківтаіншихзаконнихкористувачівземельнихділянок.

Стаття1.1.4. Рішенняпровстановленнятазмінуцільовогопризначенняземельприймаєтьсясільськоюрадоювідповіднодоїїповноважень.

 Стаття1.1.5. ЗметоюраціональноїорганізаціїуправлінняСТГтериторіяможеподілятисянаокремінаселеніпункти, дездозволусільськоїрадиможутьстворюватисьідіятиорганисамоорганізаціїнаселення. ДіленняСТГна окремі села може залишатись і після об'єднання їхніх громад.

Стаття1.1.6. ОрганимісцевогосамоврядуванняСТГможутьоб’єднуватисьзорганамимісцевогосамоврядуванняіншихтериторіальнихгромадУкраїнивасоціації, фонди, союзитощо.

                                                                                                                             2

Стаття1.1.7. ОрганимісцевогосамоврядуванняСТГнадоговірнихзасадах

можутьвступатиувідносинизорганамимісцевогосамоврядуваннянаселенихпунктівзарубіжнихкраїнабоїхасоціаціямитавходитидоміжнароднихасоціацій(союзів, фондівтощо) органівмісцевого  самоврядування.

Стаття1.1.8.ОрганимісцевогосамоврядуванняСТГнеможутьпередаватибудь-яківласніповноваженняасоціаціямтаіншимдобровільнимоб'єднанняморганівмісцевогосамоврядування, доскладуякихвонивходять.

          Стаття1.1.9.Сільська  рада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України і своїм на­йменуванням.На будинку,  де працює сільська  рада та її виконавчі органи підіймається Державний Прапор України.

Глава 1.2. Правова основа Статуту

Стаття 1.2.1. СтатутСТГ(далі–Статут) приймаєтьсясільськоюрадоюбільшістюдепутатіввідзагальногоскладуради. АктиорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядуванняСТГприймаютьсявідповіднодозаконодавстваіцьогоСтатуту. ДіяСтатутупоширюєтьсянавсютериторіюСТГ.

Стаття 1.2.2. СтатутмаєвідповідатиКонституціїУкраїни, ЗаконуУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»таіншимзаконамУкраїни, указамПрезидентаУкраїни, постановамКабінетуМіністрівУкраїни.

Стаття1.2.3. УразіневідповідностіокремихположеньСтатутуКонституції, законамтаіншимактамзаконодавстваУкраїнидіютьнормиостанніх, якактівбільшвисокоїюридичноїсили. НормиСтатутувцьомуразідіютьучастині, щонесуперечитьнормамзаконодавства.

Стаття 1.2.4. ТлумаченняположеньСтатутуможедаватилишесільськарада. Рішенняради, вякихдаєтьсятлумаченняцьогоСтатуту, єобов’язковимидлязастосуванняівиконаннявмежахСТГ.

Стаття 1.2.5. ВнесеннязмінідоповненьдоСтатутуздійснюєтьсясільськоюрадою. РішеннярадипровнесеннязмінідоповненьдоСтатутуприймаютьсябільшістюдепутатіввідзагальногоскладуради.

Стаття1.2.6. ПропозиціїщодовнесеннязмінідоповненьдоСтатутуможутьбутивнесенідорадигрупоюдепутатівради(підписаніщонайменшедесятьмадепутатами), сільськимголовоюабогрупоюжителівселавпорядкумісцевоїініціативи.

Стаття1.2.7. ЗміниідоповненнядоСтатутудляприведенняйогоувідповідністьположеннямКонституціїтазаконівУкраїни, указівПрезидентаУкраїнипостановКабінетуМіністрівУкрайни, вносятьсясільськоюрадоюзапропозицієюсільськогоголовивдвомісячнийтермінпіслянабуттячинностіцимиактамиабовстроки, визначеніцимиактами.

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

Стаття 1.3.1. Взаємовідносиниорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядуваннязорганамивиконавчоївлади, діяльністьякихпоширюєтьсяна

                                                                                                                       3

 територіюСТГ, будуютьсяназасадахспівробітництватавзаємодопомогиз

метою забезпеченняздійсненнязавданьсоціальноекономічноготакультурногорозвиткуСТГіреалізаціїнаїїтериторіїфункційвиконавчоївлади.

Стаття 1.3.2. Органиіпосадовіособимісцевогосамоврядуванняздійснюютьфункціїмісцевогосамоврядуваннянезалежновідорганіввиконавчоївлади.

Стаття1.3.3. Органивиконавчоївлади, посадовіособинемаютьправавтручатисьвзаконнудіяльністьорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядуванняСТГ, атакожвирішуватипитання, віднесеніКонституцієютазаконамиУкраїнидоповноваженьорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядування, крімвипадківвиконанняделегованихїмсільською  радоюповноважень, тавіншихпередбаченихзакономвипадках.

Стаття1.3.4. ОрганиіпосадовіособимісцевогосамоврядуванняСТГзпитаньздійсненняниминаданихзакономповноваженьорганіввиконавчоївладипідконтрольнівідповідниморганамвиконавчоївлади.

Стаття1.3.5. Сільськийголовавідповідаєзаорганізаціюзв’язківорганівіпосадовихосібмісцевогосамоврядуванняСТГзорганамивиконавчоївлади.

Стаття 1.3.6. Органиіпосадовіособимісцевогосамоврядуваннясприяютьорганамсудовоївладиіпрокуратуривїхдіяльності, надаютьвпередбаченихзаконодавствомвипадкахдопомогууздійсненніїхфункцій.

Стаття1.3.7.  Сільськийголоваабозайогодорученняміншапосадоваособавідповідаєзаорганізаціюзв’язківорганівіпосадовихосібмісцевогосамоврядуванняСТГзорганамисудовоївладиіпрокуратури.

Стаття 1.3.8. ВзаємовідносиниорганівіпосадовихосібмісцевогосамоврядуванняСТГзпідприємствами, установамиіорганізаціями, щоперебуваютьнатериторіїСТГ, базуютьсянасуворомудотриманнізаконодавстваівизначаютьсяформоювласностіпідприємств, установіорганізацій.

Стаття1.3.9. Повідношеннюдопідприємств, установіорганізацій, щоперебувають у комунальнійвласностітериторіальноїгромади, відповідніорганиіпосадовіособимісцевогосамоврядуванняздійснюютьнаступніфункції:

- утворюють, реорганізують, перепрофілюютьталіквідуютьпідприємства, установиіорганізаціїкомунальноївласностіСТГвпорядку, визначеномучиннимзаконодавством, призначаютьтазвільняютьзпосадиїхніхкерівників;

- визначаютьцілі, функції, організаційніформи, порядокдіяльностітазатверджуютьстатутистворюванихнимипідприємств, установіорганізацій;

- встановлюютьвпорядкуівмежах, визначенихзаконодавством, тарифищодооплатипобутових, комунальних, транспортнихтаіншихпослуг, якінадаютьсяпідприємствамитаорганізаціямикомунальноївласностіСТГ;

- вмежах, визначенихзаконодавством, приймаютьрішенняпровідчуженняоб'єктівкомунальноївласності;

—      встановлюютьдляпідприємств, установтаорганізацій, щоналежатьдо

                                                                                                                                        4

—      комунальноївласностітериторіальноїгромади, розмірчасткиприбутку, якапідлягаєзарахуваннюдомісцевогобюджету;

—      контролюютьефективністьізаконністьвикористаннямайнакомунальнихпідприємств, установіорганізаційТериторіальноїгромадивпорядку, визначеномучиннимзаконодавством;

—      виконуютьіншіфункції, передбаченічиннимзаконодавством.

Зпідприємствами, установамиіорганізаціями, щоперебуваютьукомунальнійвласностіСТГ, органиіпосадовіособимісцевогосамоврядуваннябудуютьсвоївідносининадоговірнійтаподатковійоснові. Прицьомуорганиіпосадовіособимісцевогосамоврядуваннявмежахсвоїхповноважень, визначенихзаконодавствоміцимСтатутом, можутьприйматитакірішеннящодо:

-наданняфінансовоїдопомоги, атакожпільгнаподатки, якінадходятьдомісцевогобюджету, дляпідприємств, установіорганізацій, діяльністьякихмаєважливезначеннядлясоціально-економічногоікультурногорозвиткусела;

—    встановленнявідповіднодочинногозаконодавстванормтаправилведеннявказанимипідприємствами, установамитаорганізаціямигосподарськоїдіяльностізпитань, щостосуютьсяекологічноїбезпекисоціально-економічногоікультурногорозвиткуСТГ;

—    залученняпідприємств, установтаорганізаційнезалежновідформвласностідоучастівкомплексномусоціально-економічномурозвиткуСТГ;

—    розміщеннязамовленьнавиробництвопродукціїтавиконанняробіт, необхіднихдлятериторіальноїгромади;

—    залученняпідприємств, установтаорганізацій, щоненалежатьдокомунальноївласностіСТГ, доучастівобслуговуваннінаселеннязасобамитранспортуізв’язку;

- залученняпідприємств, установтаорганізаційнезалежновідформвласностідоучастіврозвиткупотужностейбудівельноїіндустріїіпромисловостібудівельнихматеріалів, устворенні, розвиткутареконструкціїоб’єктівінженерногозабезпеченняітранспортногообслуговування;

-   іншихпередбаченихчиннимзаконодавствомпитань.

 

РОЗДІЛ ІІ.

СИСТЕМА САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

       Глава 2.1. Загальні засади формування  та функціонування системи самоврядування СТГ

Стаття 2.1.1.СистемасамоврядуванняСТГвизначаєтьсяКонституцієюУкраїни, ЗакономУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні».

СистемамісцевогосамоврядуванняСТГвключає;

—       територіальнугромаду–первиннийсуб’єктмісцевогосамоврядування,

—       якаможебезпосередньовирішуватибудь-якепитання, віднесене

                                                                                                                            5

—       КонституцієютазаконамиУкраїнидовіданнямісцевогосамоврядування;

—       сільську  раду–представницькийорганмісцевогосамоврядування;

—       сільського  голову;

—       виконавчіорганисільської  ради;

—       органисамоорганізаціїнаселення.

Стаття 2.1.2.РозмежуванняповноваженьміжелементамисистемимісцевогосамоврядуванняздійснюєтьсявідповіднодочинногозаконодавстваУкраїнитацьогоСтатуту.

Глава 2.2. Сільська територіальна громада

Стаття 2.2.1. СТГскладаютьжителісела  абодекількохсіл, об’єднанихводнугромаду. РеєстраціяжителівСТГздійснюєтьсяупорядку, визначеномузаконодавством.Відомостіреєстраціїпередаютьсяувиконавчийкомітетсільської  радиупорядкутастроки, визначенічиннимзаконодавством.

Стаття 2.2.2. Правонаучастьуздійсненнімісцевогосамоврядуваннявповномуоб’єміздійснюютьчлениСТГ–громадяниУкраїни, якідосягли18-річноговікуіневизнанісудомнедієздатними. Вонимаютьправообиратиорганиіпосадовихосібмісцевогосамоврядування, бутиобранимиабопризначенимидоорганівмісцевогосамоврядуванняабоїхпосадовимиособами, братиучастьумісцевихреферендумах, зборахгромадянзамісцемпроживаннятакористуютьсяіншимипередбаченимиКонституцієюізаконамиУкраїнитацимСтатутомправаминаучастьуздійсненнімісцевогосамоврядування.

Стаття 2.2.3. Особам, якімаютьвидатнізаслугипередСТГтавнеслисуттєвийвнесоквсоціальноекономічнийтакультурнийрозвитоксела, зарішеннямрадиможебутиприсвоєнозвання«Почеснийгромадянинсела». Званняпочесногогромадянинасела  присвоюєтьсянезалежновідгромадянстваособитамісцяїїпроживання.

Підставитапорядокприсвоєннязванняпочесногогромадянинасела, йогостатусвизначаютьсяПоложеннямпропочеснегромадянствоСТГ, якезатверджуєтьсярішеннямсільськоїради.

Стаття 2.2.4. Сільська  радаможезасновувативідзнаки, якиминагороджуютьсяжителісела, іншігромадяниУкраїни, іноземці(громадянитаособибезгромадянства), якімаютьзначнізаслугипередСТГтавнеслисуттєвийвнесоквсоціально-економічнийтакультурнийрозвитокСТГ.

Переліквідзнак, підставиіпорядокнагородженняними, атакожстатусосіб, нагородженихцимивідзнаками, встановлюютьсяПоложеннямпровідзнакиСТГ, якезатверджуєтьсярішеннямсільської  ради.

Стаття 2.2.5. ЖителіСТГздійснюютьсвоєправонамісцевесамоврядуваннябезпосередньоабочерезорганимісцевогосамоврядування.

                                                                                                                           6

Стаття 2.2.6.ПравожителівСТГбезпосередньоздійснюватимісцевесамоврядування, можебутиреалізовановтакихформах:

—      місцевийреферендум;

—      виборидепутатівсільської  ради, депутатівобласноїрадитасільського  голови(далі–місцевівибори);

—      загальнізборичленівСТГзамісцемпроживання;

—      індивідуальнітаколективнізверненняжителівСТГдоорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядування, органіввиконавчоївлади;

—      громадськіслухання;

—      місцевіініціативи;

—      участьуроботікоординаційнихорганівмісцевогосамоврядування, ускладітимчасовихкомісій, робочихгруп, консультативно-дорадчихорганів, щостворюютьсяідіютьприорганахпублічноївлади;

—      створенняідіяльністьорганівсамоорганізаціїнаселення(далі–ОСНів);

—      роботанавиборнихпосадахмісцевогосамоврядування;

—      іншінезабороненізакономформибезпосередньоїдемократії.

Стаття 2.2.7. ВищоюформоюбезпосередньогоздійсненняСТГмісцевогосамоврядуванняємісцевийреферендум.

Глава 2.3. Місцевий референдум

Стаття 2.3.1. Місцевийреферендум–цеприйняттярішеннязпитань, віднесенихКонституцієюізаконамиУкраїнидовіданнямісцевогосамоврядування, шляхомпрямоговолевиявленняжителівСТГ, якімаютьправоголосу.

Стаття 2.3.2. МісцевийреферендумпроводитьсязметоюбезпосередньоговирішенняСТГважливихпитань, віднесенихдовіданнямісцевогосамоврядування.

Стаття2.3.3. Намісцевийреферендумнеможутьбутивинесеніпитання, віднесенізакономдовіданняорганівдержавноївлади, атакожпитаннязатвердженнямісцевогобюджетутавстановленнямісцевихподатків.

Стаття2.3.4. Питання, якіневіднесенічиннимзаконодавствомдовіданнямісцевогосамоврядування, алемаютьважливезначеннядлятериторіальноїгромади, соціально-економічноготакультурногорозвиткуСТГ, можутьбутивинесенінамісцевийконсультативнийреферендум, рішенняякогонемаютьобов’язковогохарактеру.

Стаття 2.3.5.  Участьумісцевомуреферендумієвільною. Ніхтоінівякійформінеможебутипримушенийдоучастівмісцевомуреферендумі.

Стаття 2.3.6. Рішенняпропроведеннямісцевогореферендумуприймаєсільськараданавимогутретинидепутатівсільськоїради.

Стаття2.3.7. Референдумзаініціативоюмешканцівпроводитьсянавимогу10 % жителівСТГ, якіпостійнопроживаютьнаданійтериторіїімаютьправоголосу.

                                                                                                                              7

Стаття 2.3.8. Порядокпідготовкитапроведеннямісцевогореферендумувизначаєтьсязаконом.

Стаття 2.3.9. Рішеннямісцевогореферендумувважаєтьсяприйнятим, якщозаньогопроголосувалобільшеполовинижителівСТГ, яківзялиучастьуголосуванні.

Стаття 2.3.10. Рішеннямісцевогореферендумунепотребуєзатвердженнябудь-якиморганомчипосадовоюособоюмісцевогосамоврядуванняабодержавноївлади.

Стаття 2.3.11. Рішеннямісцевогореферендумутарезультатиголосуванняпублікуютьсякомісієюзпроведеннямісцевогореферендумупротягомп’ятиднівпісляйогопроведення.

Стаття 2.3.12. Рішеннямісцевогореферендумунабуваютьчинностізмоментуїхньогоопублікування.

Стаття 2.3.13. Прорезультатиголосуваннянаконсультативномумісцевомуреферендумісільськийголовауп’ятиденнийтермінінформуєорганиіпосадовихосіб, довіданняякихвіднесеніпитання, щобулипредметомконсультативногореферендуму.

Глава 2.4. Місцеві вибори

Стаття 2.4.1. Місцевівибори–цеобраннядепутатівсільськоїради, депутатіврайонної, обласноїради, сільського  головитастаростишляхомголосуванняжителівсела, якімаютьправоголосу.           

Шляхоммісцевихвиборівможутьзаміщуватисьйіншіпосадимісцевогосамоврядування, якщоцепередбаченочиннимзаконодавствомУкраїни.

Стаття 2.4.2. Місцевівибориєвільнимиівідбуваютьсянаосновізагального, прямоговиборчогоправашляхомтаємногоголосування.

Ніхтонеможебутипримушенийдоучастіумісцевихвиборах,

Стаття 2.4.3. ПорядокпризначенняіпроведеннямісцевихвиборівтавстановленнярезультатівголосуваннявизначаєтьсязаконамиУкраїни.

Глава 2.5. Загальні збори членів СТГ за місцем проживання

Стаття 2.5.1. ЗагальнізборичленівСТГзамісцемпроживання(далі–загальнізбори) скликаютьсянарівнібагатоквартирнихбудинків, вулицьСТГабоіншихвнутрішньосільськихтериторіальнихутвореньзметою:

—   обговоренняпитань, якімаютьзначеннядляусієїСТГабовідповідноїтериторіїтачастиниСТГ;

—   створенняОСНівтаоб’єднаньспіввласниківбагатоквартирнихбудинків(ОСББ);

—   заслуховуванняповідомленьтазвітівпророботуорганівіпосадовихосібмісцевогосамоврядування, ОСНів, ОСББ;

—    прийняттярішеньпроучастьнагромадськихзасадахжителівсела  в                

                                                                                                                      8

-роботахзблагоустрою, заходахзохоронигромадськогопорядку, збереженнюжитловогофонду, пам’ятниківісторіїікультури, наданнідопомогисоціальнонезахищенимчленамСТГтаін.;

—    прийняттярішеньпрозапровадженнямісцевихзборівназасадахдобровільногосамооподаткування;

—   прийняттярішеньпродобровільніцільовівнески, пожертвижителівпевноїчастинисела  нагромадськіпотреби;

—   вирішенняіншихпитаньмісцевогозначеннявідповіднодочинногозаконодавствавмежахпевнихповноваженьтавідповідноїтериторії.

Стаття 2.5.2. ПринеможливостіпровестизагальнізборичленівСТГнапевнійтериторіїчереззначнукількостічленів, виконавчимкомітетомради, ОСНомабоініціативноюгрупою, підтриманим20 % членівСТГ, скликаєтьсяконференціячленівСТГзамісцемпроживання. Нормапредставництванацюконференціювстановлюєтьсясуб’єктом, який  їїскликає.

Стаття 2.5.3.УроботізагальнихзборівберутьучастьжителіСТГ, якімаютьправоголосунамісцевихвиборахтапроживаютьнавідповіднійтериторії(багатоквартирнийбудинок, вулиця,  село, таін.).

Стаття 2.5.4. УроботізагальнихзборівзправомдорадчогоголосуможутьбратиучастьнароднідепутатиУкраїни, сільськийголова, депутатисільськоїради, посадовіособиорганівмісцевогосамоврядування, представникиорганівдержавноївлади, громадськихоб’єднаньтапідприємств.

Стаття2.5.5. Загальнізборигромадянскликаютьсясільськимголовоюзавласногоініціативоюабозініціативитретинидепутатівсільськоїради, виконавчогокомітетучивідповідногоОСНу.

Стаття 2.5.6. Загальнізбориможутьтакожскликатисьсільськимголовоюзаініціативоюініціативноїгрупи, підтриманоїнеменшяк 20 %відзагальноїкількостіжителіввідповідноїтериторії, щомаютьправоголосунамісцевихвиборах.

Стаття 2.5.7. Розпорядженнясільського голови щодо скликаннязагальних зборівоприлюднюєтьсянепізніше7 днівдоїхпроведенняіззазначеннямчасускликання, місцяпроведеннятапитань, якіпередбачаєтьсявинестинаїхобговорення.

Стаття2.5.8. Загальнізбориєправомочнимизаумовиучастівнихнеменшеполовинижителівтериторії, вмежахякоїпроводятьсязагальнізбори, абополовиниделегатів, обранихнаконференцію.

Стаття2.5.9. Назагальнихзборахголовуєсільськийголова, керівниквідповідногоОСНучиголоваініціативноїгрупи–залежновідтого, хтовиступивініціаторомцихзборів.                                                                                                 9

Стаття2.5.10. Дляведенняпротоколузагальнихзборівобираєтьсясекретарзборів.

Стаття2.5.11. Порядокденнийзагальнихзборівзатверджуєтьсязборамизапропозицієюголовуючого.

Стаття2.5.12. Сільськийголова, сільськарадатаїївиконавчіоргани, відповіднийОСНсприяютьпідготовцііпроведеннюзагальнихзборів, надаютьїхучасникамнеобхідніприміщення, матеріально-технічнізасоби, інформаційнітадовідковіматеріали.

Стаття2.5.13. Підчаспроведеннязагальнихзборівведетьсяпротокол, якийпідписуєтьсяголовуючимісекретаремзагальнихзборів. Допротоколудодаєтьсясписокїхучасниківіззазначенняммісцяїхпроживання, завіренийвласнимпідписом.

Стаття2.5.14. Загальнізборизрозглянутихпитаньприймаютьрішення. Рішеннязагальнихзборівприймаютьсявідкритимаботаємнимголосуваннямбільшістюголосіввідкількостіприсутніхнанихучасниківзправомвирішальногоголосу, якіпроживаютьнавідповіднійтериторії.

Стаття2.5.15. Рішеннязагальнихзборівєобов’язковимидлявиконанняОСНомівраховуютьсяорганамимісцевогосамоврядування.

Стаття2.5.16. Рішеннязагальнихзборів, прийнятіз питань, щомаютьважливезначеннядля  СТГ, алевіднесенідокомпетенціїорганівмісцевогосамоврядуванняабоорганіввиконавчоївлади, маютьдляцихорганіврекомендаційнийхарактер.

Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів СТГ                      до органів іпосадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 2.6.1. ЖителіСТГ, незалежновідїхвікутагромадянства, маютьправонаправлятиколективніабоіндивідуальнізверненнядоорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядування.

Стаття2.6.2. ЖителіСТГмаютьправоособистозвертатисядоорганівмісцевогосамоврядування, ОСНівтадоїхпосадовихіслужбовихосібзпитань, віднесенихдовіданнямісцевогосамоврядування.

Стаття 2.6.3. Колективнізвернення, підписанібільшякп’ятдесятьмажителямиСТГ, розглядаютьсяорганамиіпосадовимиособамимісцевогосамоврядуванняСТГ, доякихвонинадійшли, уневідкладномупорядку.

Стаття2.6.4. КолективнізверненняжителівСТГможутьматинаметі:

- внесеннядосільськоїради, сільськогоголови, виконавчогокомітетусільськоїрадиконкретнихпропозиційзпитаньсоціально-економічноготакультурногорозвиткуСТГчиокремихїїтериторій;

- аналізроботисільськогоголови, сільськоїради, виконавчихорганіввціломуабозаслуховуваннязвітівпровиконанняокремихзавдань, пов’язанихізсоціально-економічнимтакультурнимрозвиткомСТГчиокремихтериторій, станомдовкілля, громадськоїбезпеки, охоронигромадськогопорядку, зінших

                                                                                                                       10  питань, віднесенихчиннимзаконодавствомУкраїнидовіданнямісцевогосамоврядування;

- порушенняпитанняпроутворення, реорганізаціюаболіквідаціюОСНів;

- порушенняпитанняпронедовірупосадовійособіорганумісцевогосамоврядування.

Глава 2.7. Громадські слухання

Стаття 2.7.1. ЖителіСТГмаютьправобратиучастьугромадськихслуханнях, тобтозустрічатисьздепутатамисільськоїрадитапосадовимиособамиорганівмісцевогосамоврядування, підчасякихзаслуховуєтьсяінформаціяпровиконаннянимислужбовихобов’язківабоокремихдоручень, втомучислінаказіввиборців, чипровирішенняокремихпитань, якізачіпаютьінтересиСТГ, жителівСТГ, порушуютьсяпитаннятавносятьсяпропозиціїщодопитаньмісцевогозначення, якіналежатьдовіданнямісцевогосамоврядування.

Метоюгромадськихслуханьєздійсненняконтролюзароботоюдепутатівтапосадовихосіборганівмісцевогосамоврядування.

Стаття 2.7.2. Громадськіслуханняможутьпроводитисязініціативисільського  голови, сільськоїрадиабоїїпостійноїкомісії, органусамоорганізаціїнаселеннятазаініціативоюпевноїкількостімешканцівСТГ.

Стаття 2.7.3. Громадськіслуханнязініціативижителівселаможутьпроводитисязанаявностіколективногозверненнязвідповідноювимогою, якепідписаненеменшякп’ятдесятьмажителямисела. Уцьомуразігромадськіслуханняскликаютьсясільськимголовою.

Стаття 2.7.4. Нагромадськіслуханнязапрошуютьсяпосадовіособиорганівмісцевогосамоврядування, депутатисільськоїради, керівникиорганівсамоорганізаціїнаселення, представникисільськихосередківполітичнихпартійтагромадськихорганізацій, керівникипідприємств, установтаорганізацій, діяльністьякихпов’язаназпитанням, щообговорюється.

Стаття 2.7.5. Нагромадськихслуханнях:

—      заслуховуютьсядоповідітаінформаціяпророботусільськогоголови, сільськоїради, постійнихкомісійсільськоїради, окремихдепутатів, виконавчихорганівсільськоїрадитаїхпосадовихосіб, органівсамоорганізаціїнаселення;

—      обговорюютьсяпроектирішеньсільськоїрадитаїївиконавчогокомітетузметоювнесенняпропозиційщодопитаньмісцевогозначення, яківіднесенідовіданнямісцевогосамоврядування;

—      порушуютьсяпитаннятавносятьсяпропозиціїщодопитаньмісцевогозначення, якіналежатьдовіданнямісцевогосамоврядування.

Стаття 2.7.6. Підготовкугромадськихслуханьзабезпечуєвиконавчийкомітетсільськоїради.

                                                                                                                         11   Стаття 2.7.7. Прочасімісцепроведеннягромадськихслуханьтапитання, яківиносятьсянаних, жителіселасповіщаютьсясекретаремсільськоїрадинепізнішеякза10 днівдоїхпроведення.

Стаття 2.7.8. Проведеннягромадськихслуханьорганізуєсекретарсільськоїрадиабоголовапостійноїкомісії, довіданняякоївходятьпитання, щовинесенінагромадськіслухання.

Стаття 2.7.9. Нагромадськихслуханняхведетьсяпротокол, вякомузазначаютьсядатаімісцепроведенняслухань, загальнакількістьприсутніхмешканціввідповідноїтериторії, питання, щообговорюються, зміствиступівтавнесеніпропозиції.

Стаття 2.7.10. Допротоколуможедодаватисьінформаціяабозвітособи, яказапрошенанаслухання.

Стаття 2.7.11. Ведепротоколпрацівниквиконавчогокомітетусільськоїради.Протоколгромадськихслуханьпідписуєтьсяособою, якабулаїхголовуючим, таособою, якавелапротокол, іпередаєтьсясільськомуголові.

Стаття 2.7.12. Пропозиціївважаютьсявнесенимизарезультатамигромадськихслухань, якщозанихпроголосувалобільшеполовинижителіввідповідноїтериторії, яківзяливучастьвцихслуханнях.

ПрорезультатигромадськихслуханьсекретарсільськоїрадивдесятиденнийстрокінформуєжителівСТГ.

Глава 2.8. Місцеві ініціативи

Стаття 2.8.1. ЧлениСТГмаютьправоініціюватирозглядсільськоюрадою(впорядкумісцевоїініціативи) будь-якогопитання, віднесеногоКонституцієюізаконамиУкраїнидовіданнямісцевогосамоврядування.

МісцеваініціативапередбачаєвнесеннядосільськоїрадиПроектунормативно-правовогоактузпитань, віднесенихдоїївідання.

Стаття2.8.2. Суб’єктамиправамісцевоїініціативиможебутиініціативнагрупачленівСТГ(чисельністюнеменше20 осіб).

Стаття2.8.3. Проектинормативно-правовихактів, внесенихвпорядкумісцевоїініціативи, якіпідтриманіпідписаминеменшдесятивідсотківжителіввідповідноїтериторії, якімаютьправоголосунамісцевихвиборах, підлягаютьоприлюдненнюіпершочерговомурозглядунасесіїсільськоїради.

Стаття 2.8.4.Розглядпитання, внесеноговпорядкумісцевоїініціативи, здійснюєтьсянавідкритомупленарномузасіданнісільськоїрадизобов’язковоюучастючленівініціативноїгрупи.

Стаття 2.8.5. Рішення, прийнятісільськоюрадоюзпитань, внесенихвпорядкумісцевоїініціативи, підлягаютьобов’язковомуоприлюдненнювпорядку, встановленомусільськоюрадою.

 

                                                                                                                        12

Глава 2.9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 2.9.1.Жителіселамаютьправобутиприсутніминавідкритихзасіданняхсільськоїради.

Стаття2.9.3.Особи, щовиявилибажаннявідвідатисесіюсільської  ради, повиннінепізнішякзаденьдоїївідкриттяподативідповіднузаявунаім’ясекретаряради, наякогопокладаєтьсяобов’язокорганізуватитаківідвідування.

Стаття2.9.4. Уразінеможливостізабезпечитивідвідуваннясесіїсільськоїрадижителямиселазорганізаційнихчитехнічнихпричин, секретаррадимаєзабезпечитиїїтрансляціюпомісцевійрадіомережі.

2.9.5. Відмоважителямселаувідвіданнісесіїсільськоїради, яканепов’язаназорганізаційнимичитехнічнимипричинами, повиннабутиоформленауписьмовійформі.

2.9.6. Жителіселамаютьправобутиприсутнімиівиступатинагромадськихслуханняхузв’язкузрозробкоюпроектівмісцевогобюджетутапрограмсоціально-економічногоікультурногорозвитку, проектіврішеньрадизпитань, якістановлятьсуттєвийгромадськийінтерес.

2.9.10. Приобговоренніпитань, щовинесенінагромадськіслухання, жителямселаповиннабутизабезпеченаможливістьвільновисловлюватисвоюпозиціюівноситипропозиції.

Стаття 2.9.11. ЖителіСТГмаютьправобратиучастьузасіданняхвиконавчогокомітетуприрозглядіпитань, пов’язанихізреалізацієюїхконституційнихправ, забезпеченняякихвіднесенодовіданнямісцевогосамоврядування.

Стаття 2.9.11. Жителіселамаютьправобратиучастьузасіданняхвідповідногоорганусамоорганізаціїнаселення.

 Стаття 2.9.12. Жителямсела, якімаютьправоголосу, гарантуєтьсяправобутиобраниминапосадивсистемімісцевогосамоврядування, яківизначенічиннимзаконодавствомяквиборні, нарівнихпідставах.

Глава 2.10. Інші форми участі жителів селау здійсненні місцевого самоврядування

 Стаття 2.10.1. Перелікформучастіжителівселауздійсненнімісцевогосамоврядування, визначенийцимСтатутом, неєвичерпним.

Стаття 2.10.2. ОрганитапосадовіособимісцевогосамоврядуваннясприяютьстановленнюновихформучастіжителівСТГуздійсненнімісцевогосамоврядування.

Стаття 2.10.3. Крімпередбаченихглавами2.3 –2.9 цьогоСтатуту, можутьбутивикористанітакіформиучастічленівСТГуздійсненнімісцевогосамоврядування:

—      громадськеобговоренняпроектівактівсільської  радитаіншихорганівмісцевогосамоврядування. ПідлягаютьоприлюдненнюзметоюпроведеннягромадськогообговоренняпроектипланівекономічногоісоціальногорозвиткуСТГ, місцевогобюджету, цільовихпрограмрозвиткусела;

                                                                                                                     13 

 -членствовкомісіях, якіутворюються нагромадськихзасадахприорганахіпосадовихособахмісцевогосамоврядування  (перелікцихкомісійтаположенняпронихзатверджуєтьсярішеннямсільськоїради;

—      участьуроботіфаховихкомітетів, щостворюютьсязарішеннямвиконавчогокомітетусільськоїрадизчислафахівців, якіпрацюютьвсистемімісцевогосамоврядуванняабодіяльністьякихпов’язаназнаданнямгромадськихпослугчленамтериторіальноїгромади, зметоюїхзалученнядорозробкиіреалізаціїпроектів, щопередбачаютьпідвищенняякостінаданнятакихпослуг. Положенняпроціфаховікомітетизатверджуютьсявиконавчимкомітетомсільської  ради;

—      участьуроботігромадськихрад, щоутворюютьсяприсільськійрадізметоювивченняпотребокремихкатегорійжителівселатаіснуючоїпрактикинаданняїмсоціальнихпослугвсистемімісцевогосамоврядування, залученняїхдоздійсненнямісцевогосамоврядуваннязарішеннямсільськоїрадипринійможутьутворюватисьрадипенсіонерів, інвалідів, іноземців, тимчасовопереміщенихосіб, воїнів-інтернаціоналістів, учасниківліквідаціїнаслідківЧорнобильськоїкатастрофи, військовослужбовців, якінезабезпеченіжитлом, тощо. Положенняпроцірадирозробляєтьсявиконавчимкомітетомсільськоїрадитазатверджуєтьсярішеннямсільської  ради;

—      участьупроведеннігромадськихекспертизпроектіврішеньсільської  радизпитань, щомаютьсуттєвезначеннядлятериторіальноїгромади, визначаютьосновнінапрямкисоціальноекономічноготакультурногорозвиткусіл;

—      участьумасовихакціях, метоюпроведенняякихєприверненняувагиорганівіпосадовихосібмісцевогосамоврядуваннядоактуальнихпроблемзагальногозначенняабопроблемсоціальногозабезпеченняжителівсела, охоронинавколишньогосередовища, громадськоїбезпекитощо, яківимагаютьнегайноговирішення;

—      роботаворганахсамоорганізаціїнаселення;

—      виконаннянагромадськихзасадахробітпоблагоустроютериторіїсела, наданнюпослугсоціальнонезахищенимжителямсела;

—      наданняматеріальноїіфінансовоїдопомогимісцевомусамоврядуваннюуформідобровільних: пожертв, внесківдофондів,щоутворюютьсяорганамимісцевогосамоврядуваннязметоюнаданнядопомогисоціально-незахищенимжителямселаабозметоюсприяннякультурномуідуховномурозвитку, підтриманнювналежномустаніпам'ятниківісторії, культуриіархітектури, природнихпам’ятників.

РОЗДІЛ ІІІ.

ОРГАНИ і ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи місцевого самоврядуванняСТГ

Стаття 3.1.1. СистемаорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядуванняСТГвключає:

—      територіальнугромадусела, втомучисліоб’єднану;                                14

—      представницькийорганмісцевогосамоврядуваннясела  –раду;

—      сільського  голову;

—      виконавчіорганимісцевогосамоврядування: виконавчийкомітеттаіншівиконавчіоргани;

—      органисамоорганізаціїнаселення.

Стаття 3.1.2. Сільськийголова, сільськарадатаїївиконавчіоргани, ОСНиздійснюютьсвоюдіяльністьщодореалізаціїфункціймісцевогосамоврядуваннязадорученнямтериторіальноїгромади, відїїіменітавїїінтересах.

Стаття 3.1.3. Виконавчийкомітеттаіншівиконавчіорганисільськоїрадиздійснюютьнаданіїмзаконодавствомокреміповноваженняорганіввиконавчоївлади.

Стаття 3.1.4. Діяльністьорганівмісцевогосамоврядуваннябазуєтьсяназасадахзаконності, гласності, підконтрольності, підзвітностіпередтериторіальноюгромадою, розмежуванняповноваженьпредставницькоїтавиконавчоїгілоквлади, забезпеченняповнотиздійсненняфункціймісцевогосамоврядуваннятапріоритетуінтересівжителівсела  приїхздійсненні.

Стаття 3.1.5. РозподілповноваженьміжорганамиіпосадовимиособамимісцевогосамоврядуванняздійснюєтьсязгіднозаконодавстваіцьогоСтатуту. Повноваження, якіможутьпередаватися, тапорядокїхпередачівизначаютьсязаконом.

Глава 3.2. Сільськарада

Стаття 3.2.1. Сільськарадаєпредставницькиморганоммісцевогосамоврядування–єдиниморганомпредставницькоївладиСТГ.

Стаття3.2.2. Сільська  радаформуєтьсяшляхомвільнихвиборів, якіпроводятьсянаосновізагального, рівногоіпрямоговиборчогоправашляхомтаємногоголосування. Порядокпризначення, організаціїіпроведеннявиборівдепутатівсільської  радивизначаютьсяКонституцієюізаконамиУкраїнитацимСтатутом.

Стаття3.2.3. Загальнийскладсільськоїрадивстановлюєтьсявмежах, визначенихзаконодавством, рішеннямсільської  ради, якеприймаєтьсяпередкожнимичерговимивиборамидепутатівради.

Стаття3.2.4. Крімдепутатів, доскладусільської  радивходитьзапосадоюсільськийголова.

Стаття3.2.5. Депутатсільськоїради–цеособа, якашляхомвільнихвиборівнаділяєтьсяСТГповноваженнямипредставлятиінтересисвоїхвиборцівтаздійснюватифункціїмісцевогосамоврядування, віднесенізаконодавствомдовіданнясільськоїради.

Стаття3.2.6. Депутатсільськоїрадиздійснюєсвоїповноваженняякправило, нагромадськихзасадах. Сільська  радаможеприйнятирішеннящодооплатироботиокремихдепутатів, якізаймаютьврадівиборніпосадинапостійнійоснові.

Грошовавинагородадепутатів, якіпрацюютьвсільській  радінапостійнійоснові, виплачуєтьсязмісцевоюбюджетуврозмірах, визначенихрішеннямради.

                                                                                                                     15     

   Депутатсільськоїрадинеможематиіншогопредставницькогомандатутазаймативиборніпосадивсистемімісцевогосамоврядування.

Стаття3.2.7. Депутатсільської  радискладаєприсягутакогозмісту:

«Вступаючивправадепутатасільської  ради, зобов’язуюсьусімасвоїмидіямидбатипроблагосела  тадобробутйогожителів, гіднопредставлятисвоїхвиборців, обстоюватиїхправаісвободи. ПрисягаюдодержуватисяКонституціїтазаконівУкраїни, Статутутериторіальноїгромадисела, виконуватисвоїобов’язкивінтересахСТГ».

Стаття3.2.8. Повноваженнядепутатівсільської  радиприпиняютьсяодночасноізприпиненнямповноваженьрадиувипадкахтаупорядку, передбаченихзаконодавством. Повноваженнядепутатасільськоїрадизарішеннямрадиприпиняютьдостроковоуразі:

-   складенняповноваженьзаособистоюзаявою;

-   виїздунапостійнемісцепроживаннязамежітериторіїсела;

-  набраннязаконноїсилиобвинувальноговирокущодонього.

Стаття3.2.9. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України. Сільська  радаєповноважноюзаумовиобраннянеменшякдвохтретинвідвстановленогорадоюскладу.

Повноваженнясільської  радипочинаютьсязмоментуофіційногоповідомленнявиборчоюкомісієюпрообраннянеобхідноїкількостідепутатів.

Повноваженнясільськоїрадиприпиняютьсявденьофіційногооголошеннятериторіальноювиборчоюкомісієюпрообраннясільськоїрадиновогоскликання.

Підставиіпорядокдостроковогоприпиненняповноваженьсільськоїрадивизначаютьсязаконодавством.

Стаття 3.2.10.Основноюорганізаційноюформоюроботисільськоїрадиєїїсесія.

Сесіяскладаєтьсязпленарнихзасіданьради, атакожзасіданьпостійнихтаіншихкомісій.Сесіясільськоїрадиєправомочною, якщовїїПленарномузасіданнібереучастьбільшеполовинидепутатіввідзагальногоскладуради.

Порядокскликаннячерговихтапозачерговихсесійсільськоїрадивизначаєтьсязаконодавством.

Насесіяхсільської  радарозглядаєнайважливішіпитання, віднесенідовіданнямісцевогосамоврядування, завиключеннямтаких, яківідповіднодопринципурозподілувладвіднесенідовіданнясільськогоголовиівиконавчихорганівсільськоїради.

Пропозиціїдопорядкуденногосесіїсільської радиможутьвноситисясільськимголовою, депутатамирадипостійнимикомісіямиради, виконавчимкомітетомради, головоюмісцевоїдержавноїадміністрації, головоюрайонної, обласноїрадиабозагальнимизборамигромадянзамісцемпроживання.

Порядокпідготовкиірозглядуна сесіяхсільської ради питаньпорядку             

                                                                                                                      16   

   денного, атакожрозкладїїпленарнихзасіданьвизначаютьсярегламентомсільськоїради.Сесіїсільськоїрадипроводятьсягласноіносятьвідкритийхарактер. Насесіїмаютьправобутиприсутніжителісіл,представникизасобівмасовоїінформації, політичнихпартій, громадськихорганізацій.   

Сільськарадамаєправо, уразінеобхідності, прийнятирішенняпропроведеннязакритогопленарногозасідання.Рішеннясільськоїрадиприймаютьсявідкритимаботаємнимголосуванням.    

Порядокіпроцедураприйняттярішеньсільськоюрадоювизначаютьсяїїрегламентом. Прийнятінасесіїрішеннясільськоїрадипідписуютьсясільськимголовою. Рішеннясільськоїрадинормативно-правовогохарактерупідлягаютьофіційномуоприлюдненнювдесятиденнийстрокзмоментуприйняттяінабуваютьчинностіздняоприлюднення, якщосільськоюрадоюневстановленоіншийстроквведенняцихрішеньвдію.

      Стаття 3.2.11.Кошти, доходи (прибутки) Колюхівської сільської  ради  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації її мети (цілей, завдань) напрямів діяльності, визначених її установчими документами;  забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників, членів організації, працівників (крім  оплати їхньої  праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, у випадку, якщо така заборона встановлена Законом.

        Стаття 3.2.12. У разі припинення діяльності Колюхівської сільської  ради  активи організації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), у випадку, якщо обов’язковість такої передачі активів встановлена на момент припинення.

Глава 3.3. Постійні комісії сільської ради

Стаття 3.3.1. Постійнікомісіїсільської  радиєпостійнодіючимиорганами, якіобираютьсязчисладепутатіврадинастрокїїповноваженьдлявивчення, попередньогорозглядуіпідготовкипитань, віднесенихдовіданняради, тадляздійсненняконтролюзавиконаннямрішеньрадитаїївиконавчихорганів.

Доскладупостійноїкомісіївходятьїїголова, членикомісіїісекретар.

Перелікпостійнихкомісійтаїхперсональнийскладвизначаютьсяновообраноюсільськоюрадоюнапершійсесії. Радаможезмінюватиперелік, назвутаскладпостійнихкомісійпротягомпоточноїкаденціїради.

Постійнікомісіїзадорученнямсільськоїради, сільськогоголовиабозавласноюініціативоюпопередньорозглядаютьпроектипрограмсоціально-економічногоікультурногорозвиткусела, місцевогобюджету, звітипровиконанняпрограмібюджету, вивчаютьіготуютьпитанняпростантарозвитоквідповіднихгалузейгосподарськогоісоціально-культурногобудівництва, іншіпитання, яківиносятьсянарозглядради, розробляютьпроектирішеньрадитаготуютьвисновкизцихпитань, виступаютьнасесіяхрадиздоповідямиіспівдоповідями.

                                                                                                                     17

Постійнікомісіїпопередньорозглядаютькандидатуриосіб, якіпропонуютьсядляобрання, затвердження, призначенняабопогодженнясільськоюрадою, готуютьвисновкизцихпитань.

Постійнікомісіїзадорученнямсільської  ради, секретарярадиабозавласноюініціативоювивчаютьдіяльністьпідзвітнихіпідконтрольнихрадітаїївиконавчомукомітетуорганів, підприємств, організаційтаустановкомунальноївласності, подаютьзарезультатамиперевіркирекомендаціїнарозглядїхкерівників, авнеобхіднихвипадках–нарозглядради, здійснюютьконтрользавиконаннямрішеньради.

Постійнікомісіїупитаннях, якіналежатьдоїхвідання, маютьправоотримувативідкерівниківпідприємств, установіорганізацій,незалежно від їхньої організаційно-правової форми необхідніматеріалиідокументи(крімдокументів, порядокознайомленнязякимирегламентуєтьсязаконодавством).

Організаціяроботипостійноїкомісіїрадипокладаєтьсянаголовукомісії. Головакомісіїскликаєіведезасіданнякомісії, даєдорученнячленамкомісії, представляєкомісіюувідносинахзіншимиорганами, об’єднаннямигромадян, підприємствами, організаціямиустановами, громадянами, організуєроботупореалізаціївисновківірекомендаційкомісії. Вразівідсутностіголовикомісіїабонеможливостінимвиконуватисвоїповноваженнязіншихпричинйогофункціїздійснюєзаступникголовиабосекретаркомісії.

Засіданняпостійноїкомісіїскликаєтьсявмірунеобхідностіієправомочним, якщонаньомуприсутнінеменшякполовинавідзагальногоскладукомісії.

Зарезультатамививченняірозглядупитаньпостійнікомісіїготуютьвисновкиірекомендації. Висновкиірекомендаціїпостійнікомісіїприймаютьбільшістюголосіввідзагальногоскладукомісіїіпідписуютьсяголовоюкомісії, авразійоговідсутності–заступникомголовиабосекретаремкомісії. Протоколизасіданькомісіїпідписуютьсяголовоюісекретаремкомісії.

Рекомендаціїпостійнихкомісійпідлягаютьобов’язковомурозглядуорганами, підприємствами, установамитаорганізаціями, посадовимиособами, якимвониадресовані. Прорезультатирозглядуівжитізаходиповиннібутиповідомленікомісіїувстановленийнимистрок.

Постійнакомісіядлярозробкипроектіврішеньрадиможестворюватипідготовчікомісіїіробочігрупиіззалученнямпредставниківгромадськості, вченихіспеціалістів. Питання, якіналежатьдовіданнякількохпостійнихкомісій, можутьзаініціативоюкомісій, атакожзадорученнямради, їїголови, секретарярадирозглядатисякомісіяминаспільнихзасіданнях.

Постійнікомісіїєпідзвітнимитавідповідальнимипередсільською  радою.

Перелік, функціональнаспрямованістьтапорядокорганізаціїроботипостійнихкомісійвизначаютьсярегламентомсільської  радитаПоложеннямпропостійнікомісії, щозатверджуютьсярадою.

Зметоюпідготовкиіпопередньогорозглядуокремихпитань, якімаютьважливезначеннядлясоціально-економічногоікультурногорозвиткусела(селища), сільськарадаутворюєтимчасовікомісії, якіздійснюютьповноваження, передбаченіцимСтатутомдляпостійнихкомісій.

Стаття 3.3.2. Депутатисільської  радиможутьоб’єднуватисяудепутатські            

                                                                                                                            18

групи, фракції, клубитаіншідобровільнідепутатськіоб’єднання, якіутворюються  напостійнійчитимчасовійоснові.

Порядокутвореннятареєстраціїдепутатськихоб’єднань, їхповноваженнявизначаютьсярегламентомсільської  ради.

Стаття 3.3.3. Посадовоюособоюсільськоїради, якавідповідаєзаорганізаціюйроботи, єсекретарради.

Секретаррадиобираєтьсясільською  радоюзапропозицієюсільськогоголовизчислаїїдепутатівнастрокповноваженьрадитаємнимголосуваннямбільшістюголосіввідзагальногоскладуради.

Секретаррадипрацюєврадінапостійнійосновінеможесуміщатисвоюслужбовудіяльністьзіншоюпосадою, займатисяпідприємницькоюдіяльністю.

Глава 3.4. Сільський  голова

Стаття 3.4.1.  СільськийголоваєголовноюпосадовоюособоюСТГ.

Сільський  головазапосадоюочолюєвиконавчийкомітетсільськоїрадитаголовуєнаїїзасіданнях.

Сільський  головаобираєтьсябезпосередньожителямисіл, якімаютьправоголосу, строком визначеним  Конституцією Українишляхомвільнихвиборівнаосновізагального, прямого, рівноговиборчогоправапритаємномуголосуванні.

Сільськимголовоюможебутиобранийбудь-якийжительсела, якиймаєправоголосунамісцевихвиборах.

Порядокобраннясільськогоголовивизначаєтьсязаконодавством.

Стаття 3.4.2.Повноваженнясільськогоголовипочинаютьсязмоментуоголошеннявиборчоюкомісієюнапленарномузасіданнірадирішенняпройогообранняізакінчуютьсявмоментвступунацюпосадуіншоїобраноївідповіднодозаконуособи.

Сільський  головаскладаєнапленарномузасіданнісільської  радиприсягунаступногозмісту:

«Я, (ім’ятапрізвище), волеютериторіальноїгромадисела  обранийсільським  головою, заступаючинацейвисокийпост, урочистоприсягаюнавірністьнародуУкраїни. Зобов’язуюсьсувородотримуватисьКонституціїУкраїниізаконівУкраїни, усімасвоїмисправамидбатипроблагосела  ідобробутйогомешканців, обстоюватиправа, свободиізаконніінтересигромадян, підноситиавторитетсела  якудержаві, такізаїїмежами».

Якщовиборисільського  головипроведеніодночаснозвиборамидепутатів, топрисягаскладаєтьсянимнапершомупленарномузасіданніновообраноїрадипісляскладанняприсягидепутатамиради.

Повноваженнясільського  головиможутьбутиприпиненідостроковонапідставахівпорядку, передбаченихзаконодавством.

Повноваженнясільськогоголовиможутьбутиприпиненідостроковотериторіальноюгромадоюсела  шляхоммісцевогореферендуму. Рішенняпропроведеннямісцевогореферендумущододостроковогоприпиненняповноваженьсільського  головиприймаєтьсясільськоюрадоюякзавласногоініціативою, такінавимогунеменшякоднієїдесятоїчастинижителівсела(селища), щопроживаютьнатериторіїтериторіальноїгромадисела  імаютьправоголосу.

Повноваженнясільськогоголовивважаютьсядостроковоприпиненимиувипадках:

                                                                                                                                  19

          -йогозверненнязособистоюзаявоюдосільської  радипроскладеннянимповноваженьголови;

—     набраннязаконноїсилиобвинувальнимвирокомщодоголови;

—     порушеннянимвимогщодообмеженнясумісностійогодіяльностізіншоюроботою(діяльністю), встановленихзаконодавством;

—     припиненняйогогромадянства;

—     визнанняйогосудомнедієздатним, безвісновідсутнімабооголошеннятаким, щопомер;

—     йогосмерті.

Уразідостроковогоприпиненняповноваженьсільського  головипроводятьсяпозачерговівиборисільського  головив порядку, передбаченомузаконодавством.

Придостроковомуприпиненніповноваженьсільського  головиідомоментувступунапосадуновообраногоголовийогообов’язкизорганізаціїроботисільської  радиздійснюєзарішеннямрадисекретарради, азорганізаціїроботивиконавчогокомітетуради–заступниксільськогоголовизвиконавчоїроботи.

Стаття 3.4.3. Сільськийголова, вмежахсвоїхповноважень, видаєрозпорядження. Порядокпідготовкитареалізаціїцихрозпорядженьвизначаютьсярегламентомсільської  ради, вимогидооформленнятапроцедуриреєстраціївизначаютьсяінструкцієюзділоводства.

Стаття 3.4.4. Насільського  головупоширюютьсяповноваженнятагарантіїдепутатівсільської  ради, передбаченізакономпростатусдепутатівмісцевихрад, якщоіншеневстановленозаконом.

Стаття 3.4.5. Сільський  головаможематизаступника  зпитаньдіяльностівиконавчогооргануради, якийпризначаєтьсятазвільняєтьсязпосадиупорядку, визначеномучиннимзаконодавством.

Розподілобов’язківміжзаступникомсільського  головизпитаньдіяльностівиконавчихорганівздійснюєтьсяголовоютавиконавчимкомітетомсільської  ради.

Глава 3.5. Виконавчий комітет сільської  ради

Стаття 3.5.1. Виконавчийкомітетсільської  радиєвиконавчимірозпорядчиморганоммісцевогосамоврядування, якийутворюєтьсясільською  радоюнастрокїїповноважень.

Виконавчийкомітетєюридичноюособою, маєсвоюпечаткутаіншіреквізити.

Стаття 3.5.2. Очолюєвиконавчийкомітетсільський  голова. Уразівідсутностісільського  головиабонеможливостівиконаннянимсвоїхобов’язківорганізуєроботувиконавчогокомітетузаступниксільського  головизвиконавчоїроботи.

Стаття 3.5.3.Кількіснийскладвиконавчогокомітетусільської  радивизначаєтьсярадою, аперсональнийскладзатверджуєтьсярадоюзапропозицієюсільського  голови. Доскладувиконавчогокомітетунеможутьбутивключенідепутатиради, крімсекретаряради.

Стаття 3.5.4. Заступник  сільськогоголовизвиконавчоїроботитакеруючийсправамивиконавчогокомітетувиконуютьсвоїобов’язкинапостійнійоснові.

                                                                                                                                                                            20

Стаття 3.5.5. Членивиконавчогокомітетувиконуютьсвоїобов’язки, якправило, нагромадськихзасадах. Зарішеннямсільської  радиокремічленивиконавчогокомітетуможутьпрацюватинапостійнійоснові.

Стаття 3.5.6. Повноваженнявиконавчогокомітетусільської  радивизначаютьсячиннимзаконодавствомтацимСтатутом.

Стаття 3.5.7.Виконавчийкомітетєпідзвітниміпідконтрольнимсільській  раді, азпитаньздійсненнянимделегованихйомуповноваженьорганіввиконавчоївлади–такожпідконтрольнимвідповідниморганамвиконавчоївлади. Звітуєпророботувиконавчогокомітетусільський  голова.

Стаття 3.5.8.  Сільська  радазвласноїініціативиабозініціативижителівсела  можеприйнятирішенняпровнесеннязміндоскладувиконавчогокомітетутапройогорозпуск. Ініціативажителівсела  пророзпусквиконавчогокомітетуповиннабутипідтримананеменшякдесятоючастиноюжителівсела, якімаютьправоголосу.

Підстави, наякихприймаєтьсярішенняпророзпусквиконавчогокомітету, підлягаютьоприлюдненнювмісцевихзасобахмасовоїінформації.

Стаття 3.5.9. Організаційноюформоюроботивиконавчогокомітетує йогозасідання, якіправомочнізаумовиприсутностібільшеполовинийогозагальногоскладу.

Стаття 3.5.10. Засіданнявиконавчогокомітетускликаютьсясільським  головоюабозаступникомсільськогоголови–вразівідсутностісільськогоголовичинеможливостівиконаннянимсвоїхобов’язківвмірунеобхідності, аленерідшеодногоразунамісяць.

Стаття 3.5.11. Організаційно-технічнетаінформаційнезабезпеченняроботивиконавчогокомітетуздійснюєйогокеруючийсправами(секретар), якийпризнача-єтьсянапосадуупорядку, визначеномучиннимзаконодавством.

Стаття 3.5.12. Виконавчийкомітетсільської  радивмежахсвоїхповноваженьприймаєрішення. Рішеннявиконавчогокомітетуприймаютьсянайогозасіданняхбільшістюголосіввідйогозагальногоскладуіпідписуютьсясільськимголовоютакеруючимсправами(секретарем) сільської  ради.

РОЗДІЛ IV.

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Глава 4.1.Система та загальні засади організації діяльності органів самоорганізації населення

Стаття 4.1.1. Органи самоорганізації населення (далі-ОСН) утворюютьсянапідставірішеннясільськоїрадизініціативижителівсела.

         Стаття 4.1.2. Територія, умежахякоїдієОСН, закріплюєтьсярішеннямсільськоїрадиімаєвідповідатитериторіїпроживанняжителівсела, якіутворилицейорган.

        Стаття 4.1.3. СтрокповноваженьОСНувизначаєтьсяжителямивідповідноїтериторіїселасамостійно.

                                                                                                                                      21

       Стаття 4.1.4. ОблікОСНівздійснюєтьсявиконавчимкомітетомсільськоїради.

       Стаття 4.1.5. ПерсональнийскладОСНуобираєтьсязагальнимизборами.

       Стаття 4.1.6. ПовноваженнятапорядокроботиОСНувизначаєтьсязаконом.

Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення

Стаття 4.2.1. РішенняпроутворенняОСНуприймаютьсязагальнимизборамигромадян, якіпроживаютьнавідповіднійтериторіїсела.

Стаття 4.2.2. ВибориОСНівпроводятьсяназагальнихзборахгромадян, якіпроживаютьнавідповіднійтериторіїсела.

Зарішеннямвиконавчогокомітету, якеприймаєтьсянапропозиціюжителіввідповідноїтериторіїсела, вибориОСНівможутьпроводитисянаосновізагального, рівного, прямоговиборчогоправапритаємномуголосуванніповиборчихдільницях.

Стаття 4.2.3. Зарішеннямсільської  радивитрати, пов’язаніізпідготовкоютапроведеннямвиборівОСНів, здійснюютьсязарахунокмісцевогобюджету.

Стаття 4.2.4. ГоловаОСНуобираєтьсяназасіданніоргануабобезпосередньожителямивідповідноїтериторіїсела.

Стаття 4.2.5. ПідготовкаіпроведеннявиборівОСНівздійснюютьсявідкритоігласно.

Результативиборівоприлюднюютьсявмісцевихзасобахмасовоїінформації.

Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення

Стаття 4.3.1. ПовноваженняОСНіввизначаютьсязаконом, передаютьсяїмсільською  радоютазакріплюютьсяувласномуПоложенні.

Стаття 4.3.2. ЗдійсненняповноваженьОСНаминеповиннозавдаватишкодиінтересамтериторіальноїгромади.

Стаття 4.3.3. ОСНисамостійноздійснюютьуправлінняпереданимїммайномікоштамивідповіднодопрограмсоціально-економічноготакультурногорозвиткутериторії, наякійвонидіють.

Стаття 4.3.4. ОрганиіпосадовіособимісцевогосамоврядуваннянадаютьдопомогуОСНамуздійсненнінимисвоїхповноважень, забезпечуютьїхінформацією, приміщенням, засобамизв’язкувмежахкошторисувиконавчогокомітету.

РозділV.

МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 5.1.Комунальна власність села

Стаття 5.1.1. МатеріальноюіфінансовоюосновоюмісцевогосамоврядуваннязгіднозКонституцієюУкраїниєрухомеінерухомемайно, доходимісцевогобюджету, позабюджетніцільові(втомучислівалютні) таіншікошти, земля, природніресурси, щоєувласностіСТГ, атакожоб'єктиспільноївласностітериторіальнихгромадобласті, щоперебуваютьвуправліннірайонноїтаобласноїради.                                                                                                      22

Матеріальнітафінансовіресурси, щоперебуваютьукомунальнійвласностісела, єнадбаннямтериторіальноїгромадиіїхнедоторканістьзахищаєтьсязаконодавством.

Стаття 5.1.2. ДокомунальноївласностіСТГвключаєтьсярухомеінерухомемайно, зареєстрованеувизначеномузаконодавствомпорядку. Перелікоб’єктівкомунальноївласностіСТГвизначаєтьсярішеннямсільської  радивідповіднодозаконодавства.

Докомунальноївласностісела  можутьналежати:

—     землятаіншіприродніресурси;

—     комунальніпідприємства;

—     банки, страховітовариства, пенсійніфонди, закладиіустановикультури, освіти, спорту, охорониздоров'я, соціальногообслуговуваннятаіншемайно, щоналежитьтериторіальнійгромадісела:

—     частки(паї) умайніпідприємств;

—     комунальнийжитловийтанежитловийфондисела;

—     доходимісцевого бюджету, позабюджетні, валютнітаіншікоштитадепозитиорганівмісцевогосамоврядуваннявбанківськихустановах, цінніпапери, іншіпередбаченічиннимзаконодавствомфінансовіресурси;

—     нерухомемайно, щопередаєтьсядокомунальноївласностітериторіальноїгромадизарішеннямсуду;

—     інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

УкомунальнійвласностіСТГзнаходятьсяоб’єкти, щомаютьважливезначеннядляжиттєзабезпеченняСТГ, задоволенняпотребїїчленівтадлязбереженняісторико-культурнихоб’єктів(системиводо- іенергопостачання, інженернікомунікації, пам’ятникикультуриіархітектури, музеї, природніландшафтитощо).

Перелікоб'єктівкомунальноївласності, якінепідлягаютьприватизації, визначаєтьсярішеннямсільської  ради.

Стаття 5.1.3. Суб’єктомправакомунальноївласностіСТГєсільськарада.

Сільська  рада, виконавчийкомітеттайоговідділийуправліннявідіменітавінтересахСТГвідповіднодозаконуздійснюютьправомочностіщодоволодіння, користуваннятарозпорядженняоб'єктамиправакомунальноївласностіСТГ.

Рішенняпровідчуженнякомунальногомайнаприймаєсільськарада.

Стаття 5.1.4. Оперативнеуправлінняоб’єктамикомунальноївласностіСТГздійснюютьвиконавчіорганисільської  ради, наякіпокладаютьсятакіфункції:

—     підготовкапропозиційнарозглядсільської  радищодоприйняттяоб'єктівдоскладукомунальноївласностісільської  ради;

—     підготовкаіпередачанарозглядсільськоїрадиабоїївиконавчогокомітетупитаньпростворення, реорганізаціюталіквідаціюпідприємствіорганізацій, щоперебуваютьукомунальнійвласностіСТГ;

—     наданнязгодиназдаванняворендуоб’єктівкомунальноївласностіСТГ;

—     реалізаціязатвердженоїрішеннямсільськоїрадипрограмиприватизаціїкомунальногомайна.

Стаття 5.1.5. Загальнийконтрользавикористаннямоб’єктівкомунальноївласностіздійснюєсільськийголова.

СільськийголоваразнарікінформуєсільськурадутачленівСТГпростан          

                                                                                                                    23

комунальноївласностіСТГ, реєстрацію, відчуженняабопридбанняоб'єктівкомунальноївласності.

Глава 5.2. Фінансова основа органів місцевого самоврядування

Стаття 5.2.1. ФінансоваосноваорганівмісцевогосамоврядуванняСТГскладаєтьсяз:

- коштівмісцевогобюджету;

-фінансово-кредитнихресурсів;

- страховихресурсів;

- коштівпідприємств, організаційтаустанов, щоперебуваютьукомунальнійвласностіСТГ;

- відповідноїчасткикоштівпідприємств, організаційіустанов, створенихзапайовоюучастюорганівмісцевогосамоврядування;

-      коштів, отриманихвідрозміщеннямісцевихпозикіціннихпаперів;

-      коштів, отриманихвідпроведеннямісцевихлотерей;

-      коштів, отриманихвідприватизаціїкомунальногомайнаСТГ;

іншихфінансовихресурсів, переданихорганаммісцевогосамоврядуваннязгідно

-       чинногозаконодавства.

Стаття5.2.2. Питанняформування, затвердження, затвердження, виконаннятаконтролюмісцевихбюджетіввирішуютьсяувідповідностідоположеньчинногобюджетногозаконодавства.

Стаття5.2.3. Місцевийбюджетповиненбутидостатнімдлявиконанняфункціймісцевогосамоврядуваннятанаданихзаконодавствомокремихповноваженьорганіввиконавчоївладитазабезпеченнянаселенняпослугаминенижчерівнямінімальнихсоціальнихпотреб.

 

РОЗДІЛ VI.

Добровільне об’єднання територіальних громад

Глава6.1. Принципи добровільного об’єднання територіальних громад

 Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів:

* конституційності та законності;

* добровільності;

* економічної ефективності;

* державної підтримки;

* повсюдності місцевого самоврядування;

* прозорості та відкритості;

* відповідальності.

Стаття6.1.1. Суб’єкти добровільного об’єднання територіальних громад.

 Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.

 Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої визначено селище, - селищною, центром якої визначено село, - сільською.                                      24

 

Стаття6.1.2.  Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад.

 Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов:

 у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

 територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;

 об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території однієї області;

 при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

      якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.

 Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості.

 Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.

 

Глава6.2. Порядок добровільного об’єднаня територіальних громад

Стаття6.2.1 Ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад.

 Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:

 сільський голова;

       не менш як третина депутатів від загального складу сільської ради;

 члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;

 органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).

Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна, зокрема, містити:

 перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;

 визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування.

 Сільський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання   

                                                                                                                          25                 

добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.

Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається селищною радою.

Стаття6.2.2. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 Сільський голова після прийняття радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.

 Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.

 У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це Вінницьку обласну раду, Вінницьку обласну державну адміністрацію.

Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднується.

Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.

 Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

 

                   Глава6.3.Державна підтримка добровільного об’єднаня

                                                 територіальних громад

           Стаття6.3.1 Форми державної підтримки добровільного об’єднання   

                                             територіальних  громад.

Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад.

 Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад забезпечують Тиврівська районна державна адміністрація.

 Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої

                                                                                                                     26      

       влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.

Стаття6.3.2 Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

 Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.

 Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Вінницькою обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.

 Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

 Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.

 Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ VIІ.

ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 7.1.Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою

Стаття 7.1.1.Органитапосадовіособимісцевогосамоврядуванняєвідповідальними, підконтрольнимитапідзвітнимиСТГстосовнорезультатівсвоєїроботиірегулярнозвітуютьпередчленамиСТГупорядку, передбаченомуцимСтатутоміокремимПоложенням.

Стаття 7.1.2.Жителісела  маютьправонаотриманнядостовірноїінформаціїщододіяльностіорганівіпосадовихосібмісцевогосамоврядування, якаможевключативідомостіпро:

—     структурутачисельнийскладорганівмісцевогосамоврядування;

—     компетенціюорганівіпосадовихосібмісцевогосамоврядування;

—     призначеннятазвільненняпосадовихосіборганівмісцевогосамоврядування;

—     змістактівтаіншихдокументів, щоприймаютьсявсистемімісцевогосамоврядування;

     -поточнудіяльністьтапланироботиорганівіпосадовихосібмісцевогосамоврядування;                                                                                                       27

-позиціюцихорганівіпосадовихосібзнайважливішихпитаньжиттяСТГ;

    -іншуінформацію, згідночинногозаконодавства.

Порядоктаперіодичністьнаданняцієїінформації, способиїїоприлюдненнявизначаютьсяцимСтатутомтаокремимПоложенням, ухваленимсільськоюрадою.

Стаття 7.1.3.Всіпосадовіособимісцевогосамоврядуванняповиннінерідшеякщомісяцяпроводитиприйомжителівселазособистихпитань.

Стаття 7.1.4. Всіорганиіпосадовіособимісцевогосамоврядуваннязобов’язаніспринт»забезпеченнюдодержанняправ, законнихінтересівоб’єднаньгромадян, легалізованихзгідночинногозаконодавства.

Глава 7.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами

Стаття 7.2.1. ОрганиіпосадовіособимісцевогосамоврядуваннянесутьвідповідальністьпереддержавоюуразіпорушеннянимиКонституціїУкраїниічинногозаконодавства.

Державнийконтрользадіяльністюорганівіпосадовихосібмісцевогосамоврядуванняздійснюєтьсязгідноіззаконодавством.

Стаття 7.2.2. Акти, прийнятівсистемімісцевогосамоврядування, можутьзупинятисялишезмотивівїхньоїневідповідностіКонституціїчизаконамУкраїниувстановленомузакономпорядкузодночаснимзверненнямдосуду.

Стаття 7.2.3. ВисновоксудупровизнанняневідповідностідіяльностіорганівчипосадовихосібмісцевогосамоврядуванняКонституціїічинномузаконодавствуУкраїниможебутипідставоюдлярозглядуВерховноюРадоюУкраїнипитанняпропризначенняпозачерговихвиборіввідповідногоорганучипосадовоїособимісцевогосамоврядування.

Стаття 7.2.4. Шкода, завданаюридичниміфізичнимособамврезультатінеправомірнихрішень, дійабобездіяльностіорганівмісцевогосамоврядуванняСТГ, відшкодовуютьсязарахуноккоштіввідповідногомісцевогобюджету, аврезультатінеправомірнихрішеньабодійабобездіяльностіпосадовихосібмісцевогосамоврядування–зарахунокїхвласнихкоштівупорядку, встановленомузаконодавством.

Спорипропоновленняпорушенихправюридичнихіфізичнихосіб, щовиникаютьврезультатірішень, дійчибездіяльностіорганівабопосадовихосібмісцевогосамоврядування, вирішуютьсявсудовомупорядку.

Стаття 7.2.5. Органитапосадовіособимісцевогосамоврядуваннянесутьвідповідальністьзавиконаннявизначенихзаконодавствомповноваженьорганіввиконавчоївладивпорядку, встановленомузаконодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статуттериторіальноїгромадиприйнято12 сесією7скликаннясільськоїради«01»листопада2016року.

Статутпідлягаєреєстраціївустановленомузаконодавствомпорядку.

Статутєпостійнодіючимактомінепідлягаєперезатвердженнюновообранимскладомсільської  ради.

                                                                                                                    28